Oferta w ramach WRPO 2014-2020

unia wstawka

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach WRPO 2014-2020

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „W Bajkowej Krainie – Bajeczne Dzieci”; Nr projektu RPWP.06.04.01-30-0013/18 realizowanym przez Beneficjenta UNIPERFEKT – Monika Kandulska .

 

Celem Projektu jest  zwiększenie w Gminie Swarzędz aktywności zawodowej 40 osób sprawujących opiekę nad Dzieckiem do 3 roku życia oraz wzrost w Gminie Swarzędz liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi do 3 r.ż. poprzez utworzenie we wsi Zalasewo w VI.2019r. 40 nowych miejsc opieki nad Dzieckiem do 3 roku życia i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie od 01.VII.2019 r. do 31.VII.2020 r.

 

Kto może się zgłosić?

Projekt skierowany jest do Rodziców/Opiekunów Prawnych dzieci w wieku do lat 3 doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz (woj. wielkopolskie).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy następujące OSOBY:

1)bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym.

2)pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

Jak się zgłosić?

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie:

1) wypełnionej Karty zgłoszenia Dziecka;

2) wypełnionego Kwestionariusza Osobowego/Deklaracji Uczestnictwa wraz z załącznikami;

3) dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy;

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczać w terminie rekrutacji:

  1. osobiście w siedzibie Żłobka, który znajduje się w Zalasewie ul. Kórnicka 215, 62-020 Zalasewo – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
  2. osobiście w siedzibie Biura Projektu, które znajduje się w filii Żłobka „Bajkowa Kraina” w Poznaniu ul. Górczyńska 46/1, 60-132 Poznań – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
  3. przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta: UNIPERFEKT – Monika Kandulska, ul. Górczyńska 46/1, 60-132 Poznań LUB
  4. przesłać na adres mailowy: bajkowakraina215@gmail.com

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

 

Dzieci osób przyjętych do udziału w projekcie zostaną objęte opieką żłobkową

od PONIEDZIAŁKU 15 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji na: www.bajkowakraina215.pl

REKRUTACJA TRWA!!!

Serdecznie zapraszamy !