Nasze przedszkole działa w oparciu o program MEN oraz autorskie projekty edukacyjne opracowane przez nauczycieli, wzbogacające przyswajanie wiedzy. Codzienne zajęcia ujęte są w Ramowym Rozkładzie Dnia. Stawiamy na zrównoważony rozwój Dziecka tj. proporcjonalny stosunek nauki, zabawy, odpoczynku oraz zajęć ruchowych i manualnych.

Kwota za czesne obejmuje :

 -język angielski 3 razy w tygodniu

 -gimnastyka (ogólnorozwojowa i korekcyjna) codziennie

 -rytmika 1 raz w tygodniu

-NOWOŚĆ zajęcia taneczne z Tucandance 1 raz w tygodniu

 -NOWOŚĆ odlotowe pokazy czyli żywa lekcja przyrody 1 raz w miesiącu

 -warsztaty kulinarne 1 raz w miesiącu

 -warsztaty plastyczne

-dogoterapia 1 raz w miesiącu

      -koncerty Pro Sinfoniki 1 raz w miesiącu

-teatrzyk 1 raz w miesiącu

Dodatkowy pakiet zajęć : 

 “Aktywny Przedszkolak” są to zajęcia sportowe dla Dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Cykliczne, zorganizowane i profesjonalne zajęcia ruchowo – sportowe na terenie przedszkola z wykorzystaniem piłek o różnych rozmiarach i innego sprzętu sportowego.

“Judo” zajęcia sportowe dla Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Od roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęliśmy  wdrażanie w pracy

dydaktyczno-wychowawczej pedagogikę planu daltońskiego.

Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957). Plan daltoński zyskał popularność dlatego, że umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża Dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

1. Nauka wolności
2. Nauka samodzielności
3. Nauka współpracy

Edukacja daltońska  przede wszystkim umożliwia Dzieciom:
– swobodę w wykonywaniu działań,
– naukę odpowiedzialności za siebie i za innych,
– zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie,
– możliwość włączenia w różnego rodzaju aktywności jednocześnie,
– naukę respektowania innych,
– naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi.

Wizualizujemy dni tygodnia – stosowanie systemu kolorów dnia. Każdy dzień tygodnia ma swój kolor . Dzięki temu, że każdy dzień oznaczony jest kolorem, nawet najmłodsze Dzieci mogą zdobywać umiejętność identyfikowania dni tygodnia, zanim jeszcze nauczą się rozpoznawać lub odczytywać ich nazwy.

Wizualizujemy program dnia – poprzez wizualizację programu z „dziennymi rytmicznymi kartami”, Dzieci czują się odpowiedzialne za dzienny program i uczą się planować pracę. Dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia, co w konsekwencji rozbudzi poczucie odpowiedzialności.

Wizualizujemy zadania przedszkolne – w grupach przedszkolnych Daltona używamy „tygodniowego przydziału zadań na tablicy.” Podczas porannego programu Dzieci wybierają zadanie z „tablicy zadań”. Nauczyciel wybiera kilka
różnych zadań w każdym tygodniu, zadania te pochodzą z normalnego programu zadań wymaganych dla danego wieku. Współpraca pomiędzy uczniami jest ważnym elementem edukacji Daltona.

Wizualizujemy współpracę – następnym krokiem w rozwijaniu umiejętności Dzieci będzie wykonanie zadania w parach. Każdego tygodnia pary będą się zmieniać, co pozwoli Dziecku na kontakt i lepsze poznanie kolegi / koleżanki.
Dzieci mogą bawić się z przyjacielem / przyjaciółką, ale muszą nauczyć się również bawić z innymi bez wykluczania kogokolwiek.

Tablica z obowiązkami porządkowymi – z doświadczenia wiemy, że Dzieci bardzo lubią pomagać innym, chcą wykazywać inicjatywę, lubią czuć się ważne. Właśnie dlatego, by wspierać i dawać im poczucie odpowiedzialności zadania porządkowe, takie jak: układanie zabawek, pomoc przy nakrywaniu do stolików, rozdawanie przyborów i inne, są powierzane określonym Dzieciom.

Wizualizacja czasu – zegar daltoński  – spełnia on swoją rolę przy wyznaczaniu czasu na spożywanie posiłków, na zabawę, sprzątanie. Bardzo istotną rolę spełnia w czasie wolnym, kiedy Dzieci maja czas na zabawę swobodną
Obserwując ruchy wskazówek widzą, że czas ten się kończy.

                         zegar daltoński                dni tygodnia daltońskie                036049tabdal